Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING RONDE TWEE

Ronde Twee draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De website van Ronde Twee is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent.
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

Klant zijn

Ronde Twee verwerkt persoonsgegevens over jouw bedrijf doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens van jouw bedrijf;
  • NAW gegevens van de contactpersoon of personen binnen jouw bedrijf;
  • Gegevens van jouw klanten die worden verstrekt middels een contactaanvraag of een verkoop op de door Ronde Twee gebouwde website;
  • Ronde Twee verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Daarnaast is het voor de services die wij bieden belangrijk dat wij samenwerken met derden. Niet-persoonlijke gegevens kunnen daarom gedeeld worden met derden die wij vertrouwen. Dit zijn de volgende partijen met daarbij de links naar de betreffende privacy verklaringen:

- Google

- Mailchimp

- Facebook

Ronde Twee verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klanten van onze klanten

Om te zorgen dat jouw website goed functioneert, heb jij ons toestemming gegeven om gegevens van jouw klanten te verwerken, op te slaan en indien mogelijk te bewerken. Het is belangrijk om te weten dat jij als klant verantwoordelijk bent voor deze gegevens.

Wanneer van toepassing
Ons privacybeleid is van toepassing op alle services die wij leveren. Ons privacybeleid is niet van toepassing op de services die geleverd worden door andere bedrijven (derde partijen) of individuen.

Wijzigingen privacybeleid
Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en daarom kan het privacybeleid van tijd tot tijd gewijzigd worden. Alle wijzigingen worden doorgegeven in dit document. Wanneer de wijzigingen aanzienlijk zijn zullen wij ervoor zorgen dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt door middel van een e-mail. Eerdere versies van dit privacybeleid worden in ons archief bewaard, zodat dit ook geraadpleegd kan worden indien nodig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ronde-twee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Ronde Twee zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Ronde Twee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ronde-twee.nl

Meldplicht
Ronde Twee is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.